Fågeljakt

Hatten av för EU

Fältviltet har det tufft i det ensidiga och moderna jordbrukslandskapet. Stora monokulturer erbjuder varken föda eller skydd. Detta drabbar inte bara fasaner, rapphöns och fältharar. Även en rad icke jaktbara fågelarter, som exempelvis tofsvipan och storspoven, har minskat kraftigt under hela 2000-talet. Detta är en oroande utveckling och därför känns det bra att de nya EU-stöden till jordbruket premierar metoder som gynnar fältviltet och den biologiska mångfalden i slättlandskapet. Det