Hatten av för EU

Fältviltet har det tufft i det ensidiga och moderna jordbrukslandskapet. Stora monokulturer erbjuder varken föda eller skydd. Detta drabbar inte bara fasaner, rapphöns och fältharar. Även en rad icke jaktbara fågelarter, som exempelvis tofsvipan och storspoven, har minskat kraftigt under hela 2000-talet.

Detta är en oroande utveckling och därför känns det bra att de nya EU-stöden till jordbruket premierar metoder som gynnar fältviltet och den biologiska mångfalden i slättlandskapet. Det nya så kallade förgröningsstödet ingår som en del av gårdsstödet och innebär att en lantbrukare i slättbygden måste avstå från att odla så kallade produktionsgrödor på minst 5 procent av åkerarealen. I annat fall krymper gårdsstödet. Som förgröningsgrödor räknas exempelvis träda, grönstråk i fältkanterna och kvävefixerande grödor som konservärter, lupin och klöver. Framöver kommer det alltså att finnas ekonomiska incitament för att bryta ensidig spannmålsodling med attraktiva viltgrödor.

Detta innebär en enorm chans för fältviltet att ta tillbaka förlorad mark. Därför måste nu jägare och lantbrukare prata ihop sig om var grönstråken kan göra mest nytta samtidigt som intrånget i produktionsgrödorna blir så litet som möjligt. Enbart i Skåne motsvarar förgröningsstödet 22 500 hektar eller
2 500 mil obrukade fältkanter som kan ställas om för viltet. Det är alltså en enorm möjlighet som nu öppnar sig för att skapa förutsättningar för starkare fältviltsstammar. Helt enkelt ett artrikare och mer levande jordbrukslandskap.

På köpet kan också det nya EU-stödet leda till att viltskadorna minskar. Alla som skyddsjagat vildsvin i höga spannmålsgrödor vet hur svårt det många gånger är att komma till skott. Med obrukade fältkanter blir den uppgiften betydligt enklare samtidigt som grönstråken med attraktivt viltfoder kan hålla exempelvis betande hjortar borta från spannmålsfälten.

Det känns onekligen ovant att kunna konstatera att allt som kommer från EU inte är nattsvart för viltet och för jägarna. Här gör vi ett undantag och lyfter på hatten för ett ovanligt klokt beslut