Öka kvistbetet med videsticklingar

Vide är en växtgrupp med rikt varierat växtsätt. Ett fyrtiotal arter finns i vårt land, alltifrån krypande buskar som dvärgvide till höga träd som sälg. Videväxterna är den växtgrupp vi oftast använder oss av då vi vill öka fodermängden för klövvilt.

Videt, med det latinska namnet Salix, har ett enormt stort värde för viltet. Hela året betas det av klövvilt, hare, kanin, bäver och hönsfåglar. Klövviltet betar knoppar, blad, kvistar och bark från grenar och stammar. Älgen, som är en så kallad koncentrat-selekterare, en ört- och bladätare som äter växtdelar med relativt låg fiberhalt men med högt näringsvärde, är storkonsument av lövväxter.

Älgen är en utpräglad kvistbetare vars framfart i det lägre busk- och trädskiktet starkt påverkar den biotop där den lever. Vintertid betar älgen en stor andel tall och i områden med liten lövandel kan skadorna på ungskogen bli omfattande. På de flesta håll är barrväxterna i majoritet, vilket förklarar skadebilden.

För att komma tillrätta med problemet har många markägare och jaktlag under de senaste åren gjort stora ansträngningar för att åstadkomma en jämnare fördelning av betestrycket. Om andelen lövväxter ökar minskar betningen på de växter som ska bli värdefulla timmerträd.

Videväxterna har en enastående förmåga att bilda rötter på skilda växtdelar. Stickling kallas en avskuren växtdel som sticks ner i jorden för att slå rot och utvecklas till ny planta. Alla videväxter utom sälg kan sticklingsförökas och den bästa tiden är under våren.

Skär sticklingar av de viden som finns i närområdet. En stickling kan vara 20–100 centimeter lång och lättast är att ta från raka grenar och stammar. Sticklingar av vilda svenska viden föredrar för sin utbredning fuktig mark men etablerar sig bra även vid plantering på torrare jordar, där de blir lägre och buskigare. Snabbvuxna arter som gråvide, grönvide, häckvide och ”energiskogsvide” är arter som bildar rötter och växer snabbt. ”Älgvide”, en förmodad korsning av häckvide och sälg, är också utmärkt i sammanhanget, den bidrar med stora mängder foder på kort tid.

Plantera sticklingarna i hygges-kanter, i ledningsgator, på åkerholmar och kantzoner mot öppen mark. Videt är ett högkvalitativt foder och betningen på värde-full skog och åkergröda minskar om man kan åstadkomma rejäla videbälten. Komplettera gärna nyplantering av sticklingar med toppning och föryngringshuggning i skogsbryn och ledningsgator.